dnes je 30.6.2022

Input:

Neplacení pojistného za zaměstnance v roce 2015

25.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.14
Neplacení pojistného za zaměstnance v roce 2015

Ing. Antonín Daněk

Dotaz

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné za zaměstnance tehdy, pokud mu zúčtuje příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP. Přesto však existují ve zdravotním pojištění případy, kdy se pojistné neplatí, i když je zaměstnanci takový příjem zúčtován. Mohli bychom obdržet vysvětlení, u kterých osob, popř. v jakých situacích se ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2015 pojistné neplatí?

Právní předpisy

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • § 3 odst. 1 ZPZP

 • § 3 odst. 2 ZPZP

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • § 5 písm. a) ZVZP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • § 6 odst. 1 ZDP

 • § 6 odst. 7 ZDP

 • § 6 odst. 9 ZDP

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších

 • § 6 odst. 2 ZNP

 • § 7a odst. 1 ZNP

Odpověď

Ve zdravotním pojištění se z pohledu zaměstnavatele neplatí v roce 2015 pojistné tehdy, pokud:

 1. se osoba nepovažuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance ve smyslu ustanovení bodů 1. – 7. § 5 písm. a) ZVPZ,
 2. se jedná o příjem dani nepodléhající nebo od daně osvobozený,
 3. se jedná zákonné výjimky dle § 3 odst. 2 ZPVZP.

ad 1)

I když je zúčtovaný příjem zdaňován podle § 6 ZDP, pojistné se neplatí v případech, kdy se ve zdravotním pojištění nepovažuje za zaměstnance:

 1. žák nebo student, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku. Pokud by však byly této osobě zúčtovány jiné příjmy, zdaňované podle § 6 citovaného ZDP, pojistné by se odvádělo.
 2. osoba činná na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele při příjmu nepřevyšujícím 10 000 Kč

V roce 2015 platí ve zdravotním pojištění u dohod o provedení práce následující:

 • z pohledu zdravotního pojištění vzniká zaměstnání tehdy, pokud příjem na jednu dohodu nebo více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele převýší 10 000 Kč (bod 3 § 5 písm. a) ZVZP),

 • je-li zaměstnané osobě zúčtován za rozhodné období kalendářního měsíce příjem převyšující 10 000 Kč, stává se z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem a zaměstnavatel ji přihlašuje (a následně odhlašuje) u příslušné zdravotní pojišťovny podle podmínek uvedených v § 8 odst. 2 písm. d) ZVZP.

V dále uvedených bodech III. – V. se vznik zaměstnání odvíjí od průměrné mzdy pro rok 2015 a z ní odvozené rozhodné částky 2 500 Kč.

3. Člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován a nedosáhl v příslušném kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč

Příklad

Družstvo vyplácí měsíčně 600 Kč jako odměnu za výkon funkce člena představenstva. Jedná se jak o členy, kteří v družstvu pracují, tak i o pouze členy představenstva.

Pokud se jedná o členy představenstva, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou tímto družstvem odměňováni, pak platí následující:

Výkon funkce v orgánu družstva se vždy považuje za výkon práce pro družstvo, proto z příjmu funkcionáře družstva za vykonanou práci (není-li tento v pracovněprávním vztahu k družstvu) se pojistné odvádí pouze ze zúčtovaného příjmu dosahujícího (a převyšujícího) stanovenou hranici. Pro placení pojistného platí v tomto případě hranice 2 500 Kč. Příjem (odměna) 600 Kč tak nepodléhá povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění.

U členů družstva, kteří v družstvu pracují, se postupuje podle ustanovení § 3 odst. 1 ZPZP, kdy se v tomto případě do vyměřovacího základu zaměstnance zahrnují i příjmy ze závislé činnosti, zdaňované podle bodu 1 § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Z hlediska výše příjmu neplatí žádné omezení, to znamená, že do vyměřovacího základu zaměstnance se k příjmu z pracovního poměru zahrne i odměna 600 Kč.

4. Osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, která nedosáhla v kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč

Je-li příjem zúčtovaný na základě dohody o pracovní činnosti (více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele) alespoň 2 500 Kč a přitom nižší než 9 200 Kč, musí být zaměstnavatelem proveden dopočet do zákonného minima. Tento postup se nepoužije u zaměstnaných osob, pro které neplatí ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ podle § 3 odst. 8 ZPZP, kdy pojistné odvádí zaměstnavatel ze skutečné výše příjmu.

5. Dobrovolný pracovník pečovatelské služby, který nedosáhl v kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč

Splňují-li osoby uvedené v bodech 1. – 5. stanovené podmínky, nepovažují se z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance a pojistné neplatí ze zúčtovaného příjmu ani zaměstnavatel, ani tyto osoby jako zaměstnanci.

6. Člen volební komise

V roce 2015 se za zaměstnance ve zdravotním pojištění nepovažují členové okrskové volební komise při volbách do Evropského

Nahrávám...
Nahrávám...