dnes je 15.7.2024

Praktické informace
Anotace právních předpisů - rok 2023
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
207 31.12.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 389/2023 Sb. a v zákoně č. 456/2023 Sb.  
207 31.12.2023 469 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2024 (čl. I body 79, 80, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. i), 90, pokud jde o § 30 odst. 3, 120, 121, 123, 130, 138, pokud jde o § 91 odst. 5 písm. s), 146, 147, 150 a 151)
1.4.2024 (čl. I bod 73, pokud se jedná o § 25 odst. 11 písm. m))
1.1.2025 (čl. VIII body 7 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21, 28, 29 a 40)  
206 29.12.2023 468 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, ve znění vyhlášky č. 429/2021 Sb. 1.1.2024  
206 29.12.2023 467 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, a vyhláška č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her 1.1.2024  
206 29.12.2023 466 Vyhláška o podmínkách provozování hazardních her 1.1.2024  
205 29.12.2023 465 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
31.12.2023 (čl. III bod 7)
1.7.2024 (čl. I bod 22 a čl. II bod 3)
1.1.2027 (čl. V body 1, 6 a 7 a čl. XVII bod 2)  
205 29.12.2023 464 Zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 1.1.2024
(čl. X body 3 a 4)  
204 29.12.2023 463 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu 1.7.2024  
204 29.12.2023 462 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 1.1.2024
1.4.2024 (čl. III body 1 a 2, čl. XIV body 13 a 16 a čl. XV bod 1)
1.9.2024 (čl. XIV body 1, 2, 6 až 12, 14, 15 a 17 a čl. XV bod 2)
1.1.2025 (čl. V)  
203 29.12.2023 461 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
203 29.12.2023 460 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
203 29.12.2023 459 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
203 29.12.2023 458 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
203 29.12.2023 457 Vyhláška, kterou se stanoví seznam humánních léčivých přípravků, na které se nevztahuje povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit jejich dodání po oznámeném datu přerušení nebo ukončení dodávek 1.6.2024 (prvním dnem šestého kalendářního měsíce po dni vyhlášení)  
203 29.12.2023 456 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.6.2024 (čl. I bod 7)  
202 29.12.2023 455 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb. 1.1.2024  
202 29.12.2023 454 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
31.12.2023 (část osmá)
1.9.2024 (čl. I body 14 až 19 a 21 a čl. VII body 1 až 8)
31.3.2025 (pozbývají platnosti části první, šestá a sedmá)
31.8.2025 (pozbývá platnosti část pátá)  
201 29.12.2023 453 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
201 29.12.2023 452 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
201 29.12.2023 451 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel 1.1.2024  
200 29.12.2023 450 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
200 29.12.2023 449 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů  
200 29.12.2023 448 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
200 29.12.2023 447 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
200 29.12.2023 446 Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše 1.1.2024  
200 29.12.2023 445 Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině 1.1.2024  
199 29.12.2023 444 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb. 1.1.2024  
199 29.12.2023 443 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu 1.1.2024  
199 29.12.2023 442 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 1.1.2024  
198 29.12.2023 441 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 115/2013 Sb., o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací) 1.1.2024  
198 29.12.2023 440 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb. 1.1.2024  
198 29.12.2023 439 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
198 29.12.2023 438 Vyhláška o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti 1.1.2024  
198 29.12.2023 437 Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády 1.1.2024  
198 29.12.2023 436 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024
1.5.2024 (čl. I bod 2)  
198 29.12.2023 435 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
197 29.12.2023 434 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
196 29.12.2023 433 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 1.1.2024  
195 29.12.2023 432 Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 23/22 ve věci návrhu na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2021 č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 30. září 2022 č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie  
195 29.12.2023 431 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb. 1.1.2024  
195 29.12.2023 430 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
195 29.12.2023 429 Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů  
195 29.12.2023 428 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
194 29.12.2023 427 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2025
1.7.2024 (čl. I body 12, 18, 24 až 26, 31, 37 a 39 a čl. II body 4 a 18)  
194 29.12.2023 426 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů  
194 29.12.2023 425 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů  
194 29.12.2023 424 Zákon o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb 28.6.2025  
193 29.12.2023 423 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024
1.9.2024 (čl. I bod 4 a čl. II bod 1)  
193 29.12.2023 422 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 1.1.2024  
193 29.12.2023 421 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
192 29.12.2023 420 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024  
192 29.12.2023 419 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  
192 29.12.2023 418 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
(čl. II bod 2, čl. IV a čl. VI bod 2)  
191 29.12.2023 417 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024  
191 29.12.2023 416 Zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny 31.12.2023  
190 29.12.2023 415 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
190 29.12.2023 414 Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
1.1.2025 (čl. I body 22 a 187 a čl. II body 6 a 7)
1.1.2027 (čl. I body 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16 až 18, 21, 23 až 25, 70, 77, 82, 87 až 89, 91, 92, 101, 104 až 114, 117, 118, 121, 122, 124, 174, 176, 177, 180, 181, 184 a 188, čl. II body 8 a 9, čl. IV a čl. V)  
189 27.12.2023 413 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2024 (čl. I body 3 a 4)
1.7.2024 (čl. I bod 5)  
189 27.12.2023 412 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
(čl. II body 13 a 14)  
188 27.12.2023 411 Vyhláška o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory
1.7.2024 (§ 2)  
188 27.12.2023 410 Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky  
188 27.12.2023 409 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví 1.12.2023  
188 27.12.2023 408 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
1.7.2024 (čl. I body 1, 9, 11 až 16, 48 až 57, 60 až 62 a 64 a čl. VI bod 5)
(čl. II body 8 a 9)  
188 27.12.2023 407 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2024 (čl. I body 4 až 10 a 31, čl. II body 2, 3, 5 a 6 a čl. V body 2 až 14 a 19)
1.2.2024 (čl. I body 1, 24 a 27, čl. III bod 1, čl. IV bod 1, čl. V body 1, 20 a 21 a čl. XI)
1.6.2024 (čl. III bod 2)
1.7.2024 (čl. I body 15, 16, 19 až 21, 23, 25 a 26, čl. V body 15 až 18 a 22 až 26, čl. VII, čl. VIII a čl. XII body 7 a 9)
30.12.2023 (čl. XIII)  
187 27.12.2023 406 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP) 1.1.2024  
187 27.12.2023 405 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) 1.1.2024  
187 27.12.2023 404 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 1.1.2024  
187 27.12.2023 403 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF) 1.1.2024  
187 27.12.2023 402 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 1.1.2024  
187 27.12.2023 401 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 1.1.2024  
186 27.12.2023 400 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce  
186 27.12.2023 399 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
186 27.12.2023 398 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 1.1.2024  
186 27.12.2023 397 Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024 1.1.2024  
186 27.12.2023 396 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
186 27.12.2023 395 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
185 27.12.2023 394 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
184 27.12.2023 393 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
184 27.12.2023 392 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, ve znění vyhlášky č. 211/2022 Sb. 1.1.2024  
184 27.12.2023 391 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Grünwaldské louky a vymezení konkrétních ochranných opatření 1.1.2024  
184 27.12.2023 390 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero a vymezení konkrétních ochranných opatření 1.1.2024  
183 27.12.2023 389 Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění 1.1.2024  
182 22.12.2023 388 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, ve znění vyhlášky č. 230/2023 Sb. 1.1.2024  
182 22.12.2023 387 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
182 22.12.2023 386 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
181 22.12.2023 385 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
180 22.12.2023 384 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
179 22.12.2023 383 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024
1.3.2024 (body 2, 3 a 5)
1.7.2024 (body 1 a 4)  
179 22.12.2023 382 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí 31.12.2023  
179 22.12.2023 381 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 120/2018 Sb., o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady 1.1.2024  
179 22.12.2023 380 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 363/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů  
178 20.12.2023 379 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
178 20.12.2023 378 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
178 20.12.2023 377 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, ve znění vyhlášky č. 22/2022 Sb. 1.1.2024  
178 20.12.2023 376 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
178 20.12.2023 375 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny 1.1.2024
1.7.2024 (čl. I body 2, 3 a 7)  
177 20.12.2023 374 Nález Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 39/23 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Stachy č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
177 20.12.2023 373 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
177 20.12.2023 372 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2024  
176 20.12.2023 371 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
12.1.2026 (čl. I bod 17 tabulka B řádky 20, 29 a 52)  
175 20.12.2023 370 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
174 20.12.2023 369 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), ve znění vyhlášky č. 7/2014 Sb. 1.1.2024  
173 20.12.2023 368 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024 1.1.2024  
172 20.12.2023 367 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
172 20.12.2023 366 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti  
172 20.12.2023 365 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce  
171 15.12.2023 364 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb. 1.1.2024  
170 15.12.2023 363 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitel-stev obcí konaných dne 9. prosince 2023  
170 15.12.2023 362 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2024
30.11.2023 (část šestá cenového rozhodnutí č. 4/2023)  
170 15.12.2023 361 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Josefa Suka 3.1.2024  
170 15.12.2023 360 Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy 1.7.2024  
169 15.12.2023 359 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
168 15.12.2023 358 Vyhláška o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření 1.1.2024  
167 12.12.2023 357 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 1.1.2024  
167 12.12.2023 356 Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby 1.7.2024  
166 12.12.2023 355 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
166 12.12.2023 354 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů 1.1.2024  
165 12.12.2023 353 Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti 1.1.2024  
164 12.12.2023 352 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2024/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2024  
164 12.12.2023 351 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
164 12.12.2023 350 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
163 12.12.2023 349 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů 1.1.2024
(čl. LVI bod 13, čl. LXXXIV a čl. LXXXV)
1.2.2024 (čl. LIV body 31 a 41 a čl. LVI body 3, 9, 15, 26, 30 a 31)
1.3.2024 (čl. XXXII body 1 až 6, 8, 9, 11 až 35, 37, 39 až 41, 44 až 51, 53 až 64, čl. XXXIII, čl. XLVI, čl. LIV body 26 až 30 a 32, čl. LVI body 19 až 25 a čl. LXVI bod 6)
1.7.2024 (čl. XI, čl. XVII body 3, 9, 10, 11, 18 a 19, čl. LXXII body 2 až 15 a čl. LXXIII)
1.1.2025 (čl. XIII body 4, 12 až 14, 26, 30, 32, 34, 43, 48 až 50, 60, 62, 63, 67 a 70, čl. XIV body 3, 4, 7 a 8, čl. XV body 8, 29 a 32, čl. XXXII bodu 10, čl. XLIII body 3 a 5, čl. LIV body 21, 33, 42, 50 a 53, čl. LVI body 7, 10, 16, 27 a 32, ...)
1.7.2025 (čl. LIV bod 5, čl. LVII, čl. LXXXII body 1, 2, 5 až 10, čl. LXXXIII, čl. XCI, čl. XCII body 103, 107, 154 a 156, čl. XCIX, čl. C a čl. CXIII body 10 a 13)
1.1.2026 (čl. LIV body 22, 34, 43, 51 a 54 a čl. LVI body 8, 11, 17, 28 a 33)
1.1.2027 (čl. LIV body 35, 44, 52 a 55 a čl. LVI body 12, 18, 29 a 34)  
162 7.12.2023 348 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. 1.1.2024  
162 7.12.2023 347 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách 1.1.2024
1.3.2024 (čl. I body 3, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 32, 35, 38 a 42)  
161 7.12.2023 346 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend 31.12.2023
1.1.2024 (čl. II body 1, 2 a 4 až 6)
1.7.2024 (čl. III body 8 a 16)
1.1.2025 (čl. II bod 3 a čl. III bod 15)  
160 7.12.2023 345 Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 1.2.2024
1.7.2024 (§ 11 odst. 1 a 5)  
160 7.12.2023 344 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.1.2024  
159 4.12.2023 343 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
159 4.12.2023 342 Vyhláška o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury 1.1.2024  
158 24.11.2023 341 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 1.1.2024  
157 24.11.2023 340 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
157 24.11.2023 339 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
157 24.11.2023 338 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.1.2024  
157 24.11.2023 337 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.1.2024  
156 24.11.2023 336 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela 6.12.2023  
156 24.11.2023 335 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky 1.1.2024  
155 21.11.2023 334 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. 1.1.2024
1.9.2024 (čl. I body 12 a 23)
1.7.2025 (čl. I bod 10)  
155 21.11.2023 333 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
155 21.11.2023 332 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost  
154 10.11.2023 331 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
154 10.11.2023 330 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024
1.7.2024 (čl. I bod 37)  
153 3.11.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 319/2023 Sb.  
153 3.11.2023 329 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 19.10.2023  
153 3.11.2023 328 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb. 1.1.2024  
152 3.11.2023 327 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2024 (prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
152 3.11.2023 326 Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024  
152 3.11.2023 325 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
152 3.11.2023 324 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů  
152 3.11.2023 323 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv 1.1.2024  
151 31.10.2023 322 Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) 1.11.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
151 31.10.2023 321 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2024
1.12.2023 (čl. I body 2, 4 až 10, 13, 14, 19 až 27, 31, 35 a 36)
1.7.2025 (čl. I body 33, 38 až 44, čl. II bodů 2 a 3 a čl. V body 20, 21, 23 a 24)  
150 31.10.2023 320 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
149 31.10.2023 319 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 1.1.2024  
148 31.10.2023 318 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
148 31.10.2023 317 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
147 20.10.2023 316 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 1.1.2024  
146 20.10.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 284/2023 Sb.  
146 20.10.2023 315 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2024  
146 20.10.2023 314 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb  
146 20.10.2023 313 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024  
146 20.10.2023 312 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny 1.1.2024  
146 20.10.2023 311 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích 23.10.2023
1.1.2025 (čl. I body 6, 9 a 13)  
145 13.10.2023 310 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb. 1.1.2024  
145 13.10.2023 309 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb. 1.11.2023  
145 13.10.2023 308 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů  
144 13.10.2023 307 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
144 13.10.2023 306 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023 15.10.2023  
143 11.10.2023 305 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 15.10.2023
1.8.2024 (čl. I body 16 a 24 až 29)  
142 6.10.2023 304 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb. 1.1.2024  
142 6.10.2023 303 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.11.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.7.2028 (čl. I bod 5)  
141 6.10.2023 302 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle § 142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis  
140 29.9.2023 301 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024 1.1.2024  
139 29.9.2023 300 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2024  
139 29.9.2023 299 Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 1.10.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
139 29.9.2023 298 Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích 1.10.2023  
138 29.9.2023 297 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí 1.10.2023  
138 29.9.2023 296 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023 10.12.2023  
138 29.9.2023 295 Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS 31/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád  
138 29.9.2023 294 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Hradec Králové" po 5 000 Kč 3.10.2023  
138 29.9.2023 293 Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023 25.10.2023  
137 29.9.2023 292 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024
1.7.2023 (čl. I body 14 a 48)  
136 22.9.2023 291 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023  
135 22.9.2023 290 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023  
135 22.9.2023 289 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb. 1.10.2023  
135 22.9.2023 288 Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024 1.1.2024  
135 22.9.2023 287 Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 1.1.2024  
135 22.9.2023 286 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024 1.1.2024  
134 22.9.2023 285 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2025 (část sedmá čl. VII body 1 až 3 a 6 až 9)  
134 22.9.2023 284 Zákon o preventivní restrukturalizaci  
133 22.9.2023 283 Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem 1.10.2023  
132 19.9.2023 282 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb. 1.10.2023
1.1.2024 (čl- I bod 8)  
132 19.9.2023 281 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2024 (čl. I body 10, 11, 17, 20, 22, 34, 47 a 48 a čl. XII body 8, 10 a 22)  
131 19.9.2023 280 Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů 1.11.2023  
130 19.9.2023 279 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů  
130 19.9.2023 278 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů  
130 19.9.2023 277 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.11.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2025 (část pátá čl. VI bod 2)
1.1.2026 (část pátá čl. VI bod 3)  
129 19.9.2023 276 Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů 1.1.2024  
128 14.9.2023 275 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 1.1.2024
(čl. I body 1 až 3 a 6)  
128 14.9.2023 274 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb. 1.1.2024  
127 14.9.2023 273 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů  
127 14.9.2023 272 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů  
126 14.9.2023 271 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
1.7.2024 (čl. I bod 155)
31.12.2023 (čl. V)  
125 7.9.2023 270 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.10.2024 (čl. I bod 2, prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
124 7.9.2023 269 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
124 7.9.2023 268 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského 13.9.2023  
124 7.9.2023 267 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb. 20.9.2023  
123 31.8.2023 266 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023  
123 31.8.2023 265 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023  
122 31.8.2023 264 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2023  
121 31.8.2023 263 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky  
121 31.8.2023 262 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě 1.9.2023  
120 25.8.2023 261 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů 1.5.2023 (Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 6/2023/OLZP)
1.8.2023 (Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 7/2023/OLZP)
1.9.2023 (Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 8/2023/OLZP)  
120 25.8.2023 260 Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy 1.1.2024  
119 25.8.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb.  
119 25.8.2023 259 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
119 25.8.2023 258 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb. 1.1.2024  
118 25.8.2023 257 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023
1.1.2024 (čl. I body 4 a 19)  
117 25.8.2023 256 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023
1.1.2024 (čl. I body 26 až 36 a 56)
1.7.2024 (čl. I body 46 až 52)
1.1.2025 (čl. I body 13, 25, 41 až 43, 53 až 55 a 59)
1.1.2026 (čl. I body 57 a 58)
1.1.2036 (čl. I bod 45)  
116 25.8.2023 255 Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
116 25.8.2023 254 Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů  
116 25.8.2023 253 Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024  
115 25.8.2023 252 Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2024  
115 25.8.2023 251 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách 1.1.2025  
115 25.8.2023 250 Zákon o veřejných dražbách 1.1.2025  
114 11.8.2023 249 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2043, VAR %  
114 11.8.2023 248 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %  
113 8.8.2023 247 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění vyhlášky č. 120/2019 Sb.  
113 8.8.2023 246 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.  
113 8.8.2023 245 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb. 28.12.2024
28.4.2026 (čl. I bod 15)  
112 8.8.2023 244 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku  
112 8.8.2023 243 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
1.1.2026 (§ 10 a příloha č. 5)  
111 8.8.2023 242 Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů  
111 8.8.2023 241 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023  
110 3.8.2023 240 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části  
110 3.8.2023 239 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
110 3.8.2023 238 Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 sp. zn. Pl. ÚS 24/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí  
110 3.8.2023 237 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023  
110 3.8.2023 236 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb. 1.1.2024  
109 31.7.2023 235 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2023 (prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
109 31.7.2023 234 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2023 (prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
108 28.7.2023 233 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2029, 5,75 %  
108 28.7.2023 232 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 1.8.2023
1.1.2025 (čl. I bod 4)  
107 28.7.2023 231 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí 1.1.2024  
107 28.7.2023 230 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 1.8.2023  
107 28.7.2023 229 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb.  
107 28.7.2023 228 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2023  
106 14.7.2023 227 Vyhláška o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci  
106 14.7.2023 226 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů  
106 14.7.2023 225 Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2023  
106 14.7.2023 224 Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů  
105 14.7.2023 223 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 16.6.2023  
105 14.7.2023 222 Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2023 sp. zn. Pl. ÚS 38/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022 o nočním klidu  
105 14.7.2023 221 Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2022  
104 11.7.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 96/2022 Sb.  
104 11.7.2023 220 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce  
104 11.7.2023 219 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
104 11.7.2023 218 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023  
103 30.6.2023 217 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí 1.7.2023  
102 30.6.2023 216 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023  
102 30.6.2023 215 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
102 30.6.2023 214 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny 1.7.2023  
101 30.6.2023 213 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023
1.1.2024 (čl. I bod 2)  
100 30.6.2023 212 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
100 30.6.2023 211 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
100 30.6.2023 210 Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu 1.7.2023  
100 30.6.2023 209 Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše 1.7.2023  
99 30.6.2023 208 Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče 1.7.2023
1.4.2024 (§ 2 až 6, § 11 a 13)  
98 30.6.2023 207 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
98 30.6.2023 206 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
98 30.6.2023 205 Vyhláška o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti 1.7.2023  
97 30.6.2023 204 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
97 30.6.2023 203 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami 1.7.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
97 30.6.2023 202 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2026 (čl. V až VIII)  
96 27.6.2023 201 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb. 1.1.2024  
96 27.6.2023 200 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
96 27.6.2023 199 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb. 1.7.2023  
95 23.6.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 169/2023 Sb.  
95 23.6.2023 198 Sdělení Státní volební komise k vyhlášeným dodatečným volbám do Zastupitelstva obce Brodec  
95 23.6.2023 197 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 17. června 2023  
95 23.6.2023 196 Vyhláška o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady 1.7.2023  
94 23.6.2023 195 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023
1.7.2024 (čl. I bod 1, pokud jde o odstavec 3 písm. a) a b), a bodů 2 až 17)  
94 23.6.2023 194 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb. 1.7.2023  
94 23.6.2023 193 Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu 1.7.2023
1.1.2024 (§ 5 odst. 4, § 6 odst. 5 písm. b) a c) a § 6 odst. 7)  
93 23.6.2023 192 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory  
93 23.6.2023 191 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb. 1.7.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
93 23.6.2023 190 Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu 1.7.2023  
93 23.6.2023 189 Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 1.7.2023  
92 23.6.2023 188 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 30.6.2023  
92 23.6.2023 187 Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny 1.7.2023  
91 23.6.2023 186 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 1.7.2024
1.7.2023 (čl. I bod 4)  
90 23.6.2023 185 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony 1.1.2024  
90 23.6.2023 184 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2024
1.7.2023 (čl. II body 2, 4, 5 a 7)  
90 23.6.2023 183 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.9.2023
1.1.2024 (čl. I bod 107 a část druhá)  
90 23.6.2023 182 Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů 1.7.2023
(§ 2 odst. 3)  
90 23.6.2023 181 Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů 1.7.2023  
89 23.6.2023 180 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
89 23.6.2023 179 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
89 23.6.2023 178 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany  
89 23.6.2023 177 Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) 1.7.2023
1.1.2024 (§ 2 odst. 2)  
88 21.6.2023 176 Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 1.7.2023  
88 21.6.2023 175 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech 1.7.2023  
88 21.6.2023 174 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
87 21.6.2023 173 Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2023
1.10.2023 (čl. XV body 1 a 2 a bod 3, pokud jde o § 7i až 7l a § 7n)
1.1.2024 (čl. III bod 76, část čtvrtá a pátá a čl. XV bod 3, pokud jde o § 7h a 7m)  
86 20.6.2023 172 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 1.8.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
86 20.6.2023 171 Zákon o ochraně oznamovatelů 1.8.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
85 16.6.2023 170 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2024  
85 16.6.2023 169 Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem  
85 16.6.2023 168 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
84 16.6.2023 167 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2024 (čl. IV body 2 až 6 a čl. V)
23.10.2023 (čl. VI)
1.1.2025 (čl. VII body 3 až 8 a 10)  
84 16.6.2023 166 Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
83 15.6.2023 165 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2022  
83 15.6.2023 164 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
83 15.6.2023 163 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2031, 6,20 %  
83 15.6.2023 162 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického 1.7.2023  
82 15.6.2023 161 Vyhláška o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur 1.7.2023  
81 15.6.2023 160 Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2023 sp. zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů  
80 13.6.2023 159 Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání 1.7.2023  
79 9.6.2023 158 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
79 9.6.2023 157 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem "Osobní automobil Tatra 603" 14.6.2023  
78 9.6.2023 156 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023
1.7.2024 (čl. I body 2 a 33)  
77 9.6.2023 155 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2023 (čl. I body 2, 3, 6, 23, 27 a 46)
1.1.2024 (čl. I body 4, 5, 26, 28, 29, 30 a 45)  
76 9.6.2023 154 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2024 (čl. I body 6, 7, 11, 12, 14 až 16, 19, 29 až 31, 33, 36 až 39, 42, 44, 48, 49, 51, 54 až 57 a 60)  
75 9.6.2023 153 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
74 5.6.2023 152 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony 1.7.2023
1.7.2026 (čl. XI bod 2)  
73 5.6.2023 151 Zákon, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
73 5.6.2023 150 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2023
30.6.2023 (čl. III)
1.4.2024 (čl. I body 2 až 6 a 8 a čl. II bod 3)  
73 5.6.2023 149 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku 1.1.2024
1.1.2025 (čl. II body 14, 19 a 21)  
73 5.6.2023 148 Zákon o jednotném environmentálním stanovisku 1.1.2024  
72 31.5.2023 147 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb. 1.7.2023  
72 31.5.2023 146 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb. 1.7.2023  
72 31.5.2023 145 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
72 31.5.2023 144 Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel 1.7.2023  
72 31.5.2023 143 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb. 1.7.2023  
71 31.5.2023 142 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb. 1.7.2023  
71 31.5.2023 141 Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku 1.7.2023  
70 31.5.2023 140 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví) 1.6.2023
1.1.2025 (část druhá)  
69 31.5.2023 139 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
69 31.5.2023 138 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
69 31.5.2023 137 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
69 31.5.2023 136 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.6.2023  
69 31.5.2023 135 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.6.2023  
68 24.5.2023 134 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč 30.5.2023  
68 24.5.2023 133 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 1.1.2024  
68 24.5.2023 132 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
68 24.5.2023 131 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.6.2023  
67 19.5.2023 130 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2023
1.1.2024 (viz čl. III)  
66 17.5.2023 129 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
66 17.5.2023 128 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
66 17.5.2023 127 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb. 1.7.2023  
65 15.5.2023 126 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
65 15.5.2023 125 Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
64 15.5.2023 124 Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 92/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb.  
63 10.5.2023 123 Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
63 10.5.2023 122 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu 17.5.2023  
63 10.5.2023 121 Vyhláška o požadavcích na pokrmy 1.7.2023
1.1.2024 (§ 2, 4 a 5)  
63 10.5.2023 120 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
62 28.4.2023 119 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění 30.4.2023  
62 28.4.2023 118 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování 30.4.2023  
61 28.4.2023 117 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
61 28.4.2023 116 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
61 28.4.2023 115 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách  
61 28.4.2023 114 Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW 1.5.2023  
61 28.4.2023 113 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb. 1.5.2023  
60 26.4.2023 112 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
59 21.4.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 105/2023 Sb.  
59 21.4.2023 111 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
59 21.4.2023 110 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
59 21.4.2023 109 Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb 1.7.2023  
59 21.4.2023 108 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 1.7.2023  
58 19.4.2023 107 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení 20.4.2023  
57 19.4.2023 106 Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
57 19.4.2023 105 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
57 19.4.2023 104 Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby  
56 19.4.2023 103 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí  
56 19.4.2023 102 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19  
56 19.4.2023 101 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.  
55 14.4.2023 100 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %  
54 14.4.2023 99 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
53 13.4.2023 98 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
53 13.4.2023 97 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb. 1.7.2023  
52 13.4.2023 96 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
51 5.4.2023 95 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech  
50 5.4.2023 94 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
50 5.4.2023 93 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě 1.7.2023  
50 5.4.2023 92 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb. 1.1.2025  
49 5.4.2023 91 Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností  
49 5.4.2023 90 Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  
48 5.4.2023 89 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů  
48 5.4.2023 88 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023
1.7.2024 (čl. I body 13, 14, 22, 25, 28 a 42)  
48 5.4.2023 87 Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)  
47 31.3.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb.  
47 31.3.2023 86 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023  
47 31.3.2023 85 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 1.4.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
46 31.3.2023 84 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie 1.4.2023
1.1.2026 (část dvacátá)  
46 31.3.2023 83 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 1.4.2023
1.1.2024 (§ 13 odst. 2 a 3)  
46 31.3.2023 82 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů 1.4.2023  
46 31.3.2023 81 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 1.4.2023  
46 31.3.2023 80 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 1.4.2023  
45 30.3.2023 79 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 31.3.2023
1.4.2024 (pozbývají platnosti části první a třetí)
(pozbývá platnosti část druhá)  
45 30.3.2023 78 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb. 1.4.2023
31.3.2023 (čl. I bod 6 a čl. II)  
45 30.3.2023 77 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb. 1.4.2023  
45 30.3.2023 76 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb. 31.3.2023  
44 30.3.2023 75 Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2023
31.3.2023 (čl. I bod 12)
1.7.2023 (čl. I body 1 až 3 a 5 až 11 a čl. VII bod 4, pokud jde o § 6b odst. 1 větu třetí)
1.4.2024 (čl. III bod 2; pozbývají platnosti částu první a pátá)  
43 28.3.2023 74 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
43 28.3.2023 73 Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 1.4.2023
1.1.2024 (§ 2 odst. 2 písm. l), § 10 odst. 1 a § 12 odst. 4 písm. b) až d))  
43 28.3.2023 72 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby 1.4.2023  
42 20.3.2023 71 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
41 17.3.2023 70 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat 1.4.2023  
41 17.3.2023 69 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína 1.6.2023  
40 15.3.2023 68 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
40 15.3.2023 67 Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online  
39 15.3.2023 66 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky 15.2.2023  
39 15.3.2023 65 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 1.4.2023  
38 10.3.2023 64 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací 1.4.2023  
38 10.3.2023 63 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy 1.4.2023  
38 10.3.2023 62 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě 1.4.2023  
37 10.3.2023 61 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními 1.4.2023  
36 8.3.2023 60 Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů  
36 8.3.2023 59 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů  
36 8.3.2023 58 Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů  
35 8.3.2023 57 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost  
34 3.3.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.  
34 3.3.2023 56 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 1.4.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
19.7.2023 (čl. I body 3 a 12)  
33 3.3.2023 55 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
33 3.3.2023 54 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb. 1.7.2023  
32 28.2.2023 53 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství 1.3.2023  
32 28.2.2023 52 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023
1.1.2024 (čl. I body 9 a 13)  
31 24.2.2023 51 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)  
30 28.2.2023 50 Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 1.3.2023  
29 28.2.2023 49 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.4.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
28 28.2.2023 48 Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě 1.3.2023  
27 28.2.2023 47 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 1.3.2023  
26 24.2.2023 46 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023
7.6.2023 (čl. I body 1 a 5 až 21)  
26 24.2.2023 45 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023  
25 24.2.2023 44 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023  
25 24.2.2023 43 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým 1.3.2023  
25 24.2.2023 42 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
24 22.2.2023 41 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023  
23 22.2.2023 40 Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372//2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů  
22 16.2.2023 39 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
22 16.2.2023 38 Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů  
21 14.2.2023 37 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
1.3.2023 (čl. I bod 29)  
20 10.2.2023 36 Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů  
19 10.2.2023 35 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 1.4.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
19 10.2.2023 34 Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 1.4.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
18 8.2.2023 33 Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023  
18 8.2.2023 32 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. 1.3.2023  
18 8.2.2023 31 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb. 1.3.2023  
18 8.2.2023 30 Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023  
17 3.2.2023 29 Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv  
16 3.2.2023 28 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů  
15 31.1.2023 27 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)  
14 31.1.2023 26 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2023  
13 31.1.2023 25 Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů  
12 27.1.2023 24 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů 30.1.2023  
11 26.1.2023 23 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
11 26.1.2023 22 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce  
11 26.1.2023 21 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
10 23.1.2023 20 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
31.3.2024 (uplynutím tohoto dne pozbývají platnosti ustanovení části první)
31.8.2024 (uplynutím tohoto dne pozbývají platnosti ustanovení části třetí)  
10 23.1.2023 19 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
10 23.1.2023 18 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů  
9 17.1.2023 17 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2023  
9 17.1.2023 16 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava 15.2.2023  
9 17.1.2023 15 Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem 8.2.2023  
8 17.1.2023 14 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání 1.7.2023  
7 17.1.2023 13 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2023  
7 17.1.2023 12 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí  
6 11.1.2023 11 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě 1.3.2023  
5 11.1.2023 10 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023  
5 11.1.2023 9 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023  
5 11.1.2023 8 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023  
5 11.1.2023 7 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků  
5 11.1.2023 6 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie  
4 11.1.2023 5 Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny  
3 11.1.2023 4 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy  
2 5.1.2023 3 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 1.7.2023  
2 5.1.2023 2 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost 15.1.2023  
1 2.1.2023 1 Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) (dnem následujícím po dni vyhlášení)  
Daňový kalendář
červenec 2023
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Nejbližší daňová povinnost:
17.7.2024 - podání výkazu Intrastat za červen
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
17.7.2024 - podání výkazu Intrastat za červen
Kurzy měn 12.7.2024
 1 EUR25,34 CZK (-0,01)
 1 USD23,27 CZK (-0,09)
 1 GBP30,16 CZK (+0,07)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,67 CZK (+0,21)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...