dnes je 12.6.2024

Input:

118/2000 Sb., Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 118/2000 Sb., Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2000
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 5, § 10; ruší část druhou
73/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 36 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
ÚZ 153/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 4, § 5, § 7, § 9, § 11, § 12
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění, celkem 22 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. a) a b) a § 6
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá v § 2 odst. 5; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10 odst. 2
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 10 odst. 2
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 10 odst. 2
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 3, § 4 a § 5; nové přechodné ustanovení
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
125/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 39 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
§ 1a
Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.
§ 2
(1) Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení2) .
(2) Zákon se dále nevztahuje na zaměstnance, kteří byli vysláni k výkonu práce do České republiky, pokud jejich zaměstnavatel je usídlen mimo území některého členského státu Evropské unie.
(3) Zákon se rovněž nevztahuje na zaměstnance, který byl v rozhodném období zaměstnancem zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti, a současně v tomto rozhodném období byl členem jeho statutárního orgánu nebo osobou, která má rozhodující vliv na činnost zaměstnavatele, a měl u tohoto zaměstnavatele nejméně 25% majetkovou účast.
(4) Uplatní-li zaměstnanec mzdový nárok před tím, než stát převezme dluhy zaměstnavatele nebo se za ně zaručí, jeho nárok nezaniká ani poté, kdy stát tyto úkony ve vztahu k právnické osobě provede.
§ 3
(1) Pro účely tohoto zákona
a) se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, která je nebo byla u zaměstnavatele v pracovním poměru nebo se kterou sjednal zaměstnavatel dohodu o provedení práce, pokud tato dohoda zakládá podle zákona upravujícího nemocenské pojištění účast na nemocenském pojištění, anebo dohodu o pracovní činnosti, na jejichž základě jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem,
b) se mzdovými nároky rozumějí mzda nebo plat, jejich náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem upravujícím nemocenské pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti,
c) je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem
Nahrávám...
Nahrávám...